Polskie Towarzystwo Lekarskie

lekarze specjaliści > Polskie Towarzystwo Lekarskie

Polskie Towarzystwo Lekarskiecheck

Polskie Towarzystwo Lekarskie

adres:Al. Ujazdowskie 22/19, Warszawa

telefon:603 28 86 99, 22 628 86 99

www:http://www.ptl.org.pl

 www.ptl.medserwis.pl

e-mail:ptl@interia.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Informacje dodatkoweic_i

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA PLENARNEGO ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W WARSZAWIE W DNIU 17 MAJA 2019 ROKU


Zebranie Plenarne odbyło się 17 maja 2019 roku w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w Warszawie przy ulicy Raszyńskiej 54.( Lista obecności w załączniku)

Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Profesor Waldemar Kostewicz przywitał wszystkich zebranych i przedstawił w przygotowanej prezentacji multimedialnej program zebrania Plenarnego ( Porządek Zebrania zał. Nr 1), zwracając szczególną uwagę na zaplanowany interesujący wykład Przedstawiciela Firmy Bayer Pana Jacka Karasia. Następnie Profesor po krótce omówił rok bilansowy 2018 , zwracając szczególną uwagę na szereg swoich aktywności w minionym roku, między innymi uczestnictwo w wydarzeniach w Warszawie i w Polsce , wyjeździe do Lwowa oraz udzielane patronaty , wspomniał także o wyjeździe do Lichenia. Prezes odczytał podziękowanie od Pani Dyrektor Domu Lekarza Seniora a następnie poprosił zebranych o głosowanie za przyjęciem protokołu z ostatniego zebrania plenarnego. Zebrani przyjęli protokół jednomyślnie z jednym głosem wstrzymującym się.

Kolejnym punktem zebrania był wykład Doktora Jacka Karasia , przedstawiciela firmy Bayer na temat profilaktyki zdarzeń zakrzepowych o podłożu miażdżycowym u pacjentów z chorobą wieńcową i chorobą tętnic obwodowych. Bardzo interesujący wykład zainspirował zebranych do dyskusji i zadawania pytań.
Profesor Waldemar Kostewicz serdecznie podziękował Profesorowi Jerzemu Jurkiewiczowi za udostępnienie sali w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim w celu przeprowadzenia Zebrania Plenarnego.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Panią Skarbnik Doktor Krystynę Podgórską- Baraniecką wyników bilansu za rok 2018. (Załącznik nr 2) Pani Doktor następnie przedstawiła analizy ściągalności składek, z których wynika, że Oddziałem przekazującym największe składki jest Oddział w Tarnowie. Ogólnie za rok 2018 wpłynęły składki z Oddziałów w wysokości 8.196 zł. Pani Skarbnik przypomniała zebranym o konieczności odprowadzania składek.
W nawiązaniu do wypowiedzi Dr Krystyny Podgórskiej –Baranieckiej Prezes zaznaczył , że kondycja finansowa naszego Towarzystwa pozwala na dalszą działalność. Przypomniał także o środkach dodatkowo zabezpieczonych na Galę Gloria Medicinae , która odbędzie się 25 października 2019 roku. Profesor Kostewicz wspomniał także ,że Rada Fundacji Jakuba hr. Potockiego niestety nie wyraziła zgody na dofinansowanie wydania Kalendarza Lekarza na rok 2020.
Po krótkiej dyskusji sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej odczytał Doktor Dariusz Ratajczak z Bydgoszczy. Komisja wnioskuje udzielenie absolutorium Zarządowi PTL. Zebrani przyjęli wniosek jednogłośnie.

Profesor Waldemar Kostewicz przekazał informację o zmianie siedziby biura Zarządu Głównego . Nowy lokal znajduje się również w Alejach Ujazdowskich 22 jednak wejście jest od podwórka i mieści się na II piętrze. Prezes krótko przypomniał wszystkim powody zmiany siedziby o których już mówił wielokrotnie. Obecnie biuro jest w czasie przeprowadzki , która powinna zakończyć się z końcem czerwca. Kolejno Profesor omówił podjęte kroki w celu wyrejestrowania Lecznicy Konsylium. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali te działania.
Prezes korzystając z przygotowanej prezentacji multimedialnej przedstawił przygotowane przez biuro zestawienie nadesłanych sprawozdań z Oddziałów i Sekcji .Z nadesłanych materiałów wynika ,że liczba członków PTL wynosi 5.130 osób a kilka Oddziałów i Sekcji zgłosiło zakończenie swojej działalności. Zebrani przedyskutowali ten temat i podjęli uchwały o likwidacji Oddziału w Łodzi i Legnicy oraz Sekcji Osteoporozy oraz Medycyny Lotniczej.
Następnie Profesor Kostewicz poinformował , że zbliżający się Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego odbędzie się w Warszawie w dniu 21 września 2019 roku w sobotę w Centrum Bankowo –Finansowym Nowy Świat 6/12 w Sali Kinowej w godzinach 10.00 – 16.00

Prezes poprosił Doktora Mariana Baranieckiego – Sekretarza ZG PTL o odczytanie listy osób proponowanych do odznaczeń -
Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie
1. Lek. med. Anna Tyszka – wniosek Oddziału PTL w Ostrołęce
2. Lek. med. Robert Kogut – wniosek Oddziału PTL w Ostrołęce
3. Lek. med. Krystian Karbowy – wniosek Oddziału PTL w Koninie
4. Lek. med. Siergiej Duriagin – wniosek Oddziału PTL w Koninie
5. Lek. med. Jacek Górniak – wniosek Oddziału PTL w Koninie
6. Lek. med. Katarzyna Pankrac – wniosek Oddziału PTL w Koninie
7. Lek. med. Janusz Cieślewicz – wniosek Oddziału PTL w Koninie
8. Dr Ewa Magdalena Klamczyńska – wniosek Prezesa Honorowego PTL
9. Red. Ewa Drzyzga – wniosek Prezesa Honorowego PTL
10. Red. Andrzej Surowiecki – wniosek Prezesa Honorowego PTL
11. Red. Zbigniew Tomasz Nowak – wniosek Prezesa Honorowego PTL
12. Dr med. Ewelina Sielska – Badurek – wniosek Prezesa Honorowego PTL

Bene Meritus
1. Lek. med. Jacek Czop – wniosek Oddziału PTL w Koninie
2. Dr n. med. Dariusz Wasilewski – wniosek Prezesa Honorowego PTL
3. Dr med. Anna Kutkowska – Kass – wniosek Prezesa Honorowego PTL
4. Profesor Krzysztof Bielecki – wniosek Prezesa Honorowego PTL

Dyplomy „Przyjaciel po wsze czasy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
- wniosek Pani Dr Barbary Siwińskiej z Koła w Śremie :
1. Włodzimierz Bobrowski – Prezes Zarządu Polskiego Związku Filatelistycznego
- wniosek Prezesa ZG PTL Profesora Waldemara Kostewicza
2. Mariola Piotrowska – Prezes firmy Evereth Publishing Sp. z o.o.
Wszyscy uprawnieni do głosowania zagłosowali za przyjęciem listy w przedstawionym kształcie z jednym głosem wstrzymującym się .
Profesor Jurkiewicz rozpoczął dyskusję dotyczącą nadania tytułu członka honorowego , Prezes wyjaśnił ,że w biurze ZG PTL znajdują się dwa wystąpienia Prezesa Honorowego o nadanie członkostwa Profesorowi Wojciechowi Noszczykowi oraz Profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu.
Prezes ZG PTL przypomniał ,że uroczystości Gloria Medicinae na Zamku Królewskim w Warszawie odbędą się 25 października 2019 roku które patronatem w tym roku również objęła Pierwsza Dama Pani Agata Kornhauser-Duda .
Prezes Waldemar Kostewicz poprosił Sekretarza o przedstawienie listy laureatów Medalu Gloria Medicinae.
Sekretarz Doktor Marian Baraniecki przedstawił laureatów Gloria Medicinae za rok 2018 w kolejności:

1. Dr n. med. Jerzy Friediger – Kraków
2. Dr n. med. Przemysław Janik - Bydgoszcz
3. Dr med. Kornelia Król- Chicago
4. Dr n. med. Eugeniusz Muciek- Kraków
5. Lek. stom. Robert Stępień- Kraków
6. Prof. Alicja Wiercińska-Drapało- Warszawa
7. Prof. Mariusz Frączek - Warszawa
8. Prof. Jerzy Kotowicz – Warszawa
9. Prof. Krzysztof Kuzdak - Łódź
10.Prof. Grażyna Rydzewska - Warszawa

Prezes otworzył dyskusję.
Doktor Franciszek Dudzik zabrał głos poruszając temat wydawnictw lekarskich oraz dawnej działalności Oddziału w Poznaniu.

Prezes Waldemar Kostewicz ponownie przypomniał zebranym , że obecnie obowiązujący statut należy w całości zatwierdzić przez wrześniowy Zjazd.
Doktor Krystyna Podgórska- Baraniecka zachęcała do zamieszczania na naszej stronie internetowej informacji z Oddziałów o tym co ciekawego dzieje się w naszych jednostkach terenowych.

Doktor Beata Zawadowicz zwróciła się z pytaniem czy oddziały mogłyby pomóc sfinansować wydanie książki „Doktor Władysław Biegański- Polski Hipokrates”
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie 12 października br. organizuje Międzynarodową Konferencje „Postępy w Kardiologii i Onkologii” na którą Prezes Towarzystwa Częstochowskiego serdecznie wszystkich zaprasza.
Profesor Jurkiewicz przypomniał o zbliżającym się Jubileuszu 200 – lecia Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

Na pytanie Doktor Zawadowicz o uczestnictwo w Kongresie Polonii Medycznej w Gdańsku Profesor Kostewicz przypomniał , że Polskie Towarzystwo Lekarskie objęło to wydarzenie patronatem honorowym .
Po zakończeniu pytań i wolnych wniosków Prezes zakończył zebranie.

Na podstawie nagrania protokół sporządziła Iwona Celińska

Polityka prywatności i polityka wykorzystania plików "cookies":

Drogi Użytkowniku, Telewolt sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i na podstawie uzasadnionego interesu przetwarza na tej stronie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl